1995

15. september 1995

Legekårsundersøkelsen i Norge / Study on physicians´ conditions in Norway

Aasland OG. Nord Med 1995; 110: 65-7.
15. september 1995

Pasientautonomi. Nyttig eller utopisk prinsipp i klinisk praksis? / Patient autonomy. A useful or Utopian principle in clinical practice

Førde R /Forde R. Tidsskr Nor Lægeforen 1995;115:2568-70.
15. september 1995

Har kjønn betydning for om legen blir spesialist? En analyse av spesialiseringsgrad blant kvinnelige og mannlige leger / Is gender of significance for specialization of physicians? An analysis of specialization degree among female and male physicians

Gjerberg E, Hofoss D. Tidsskr Nor Lægeforen 1995; 115(10): 1253-7.
15. september 1995

Female and male leaderships: Lesson from Norwegian doctors

Hofoss D, Gjerberg E. Cah Socio Démo Méd 1995; 35(1): 53-72.
15. september 1995

De offentlige legene - fra krigen og rettsoppgjøret / Publicly employed doctors - experience from the war years and the post-war judicial process

Schiøtz A / Schiotz A. Tidsskr Nor Laegeforen 1995; 115(30): 3757-64.
15. september 1995

Kan man dø av mangel på autonomi?

Aasland OG. Tidsskr Nor Lægeforen 1995; 115: 3847.
15. september 1995

Repetisjon og privatisteksamener – veien til det medisinske studium / Repetition and private exams – the road to medical studies

Repetisjon og privatisteksamener – veien til det medisinske studium. Omfang, finansiering og sosiale konsekvenser ved poengsamling til medisinstudiet i Norge / Repetition and private exams – the road to medical studies. Extent, financing and social consequences of collecting of grades for medical studies in Norway. Wiers-Jensen J, Vaglum P, Ekeberg Ø. Tidsskr Nor Lægeforen 1995; 115: 2659-62.
15. september 1995

Promillekjørere / Pill-taking drivers

Aasland OG. Tidsskr Nor Lægeforen 1995; 115: 198-9.
15. september 1995

Alkohol – mer enn vin til maten / Alcohol – more than wine with meals

Aasland OG. Tidsskr Nor Lægeforen 1995; 115: 2757-8.

Side 1 av 2