LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

1995

Legekårsundersøkelsen i Norge / Study on physicians´ conditions in Norway

15. september 1995
Aasland OG. Nord Med 1995; 110: 65-7.

Pasientautonomi. Nyttig eller utopisk prinsipp i klinisk praksis? / Patient autonomy. A useful or Utopian principle in clinical practice

15. september 1995
Førde R /Forde R. Tidsskr Nor Lægeforen 1995;115:2568-70.

Har kjønn betydning for om legen blir spesialist? En analyse av spesialiseringsgrad blant kvinnelige og mannlige leger / Is gender of significance for specialization of physicians? An analysis of specialization degree among female and male physicians

15. september 1995
Gjerberg E, Hofoss D. Tidsskr Nor Lægeforen 1995; 115(10): 1253-7.

Female and male leaderships: Lesson from Norwegian doctors

15. september 1995
Hofoss D, Gjerberg E. Cah Socio Démo Méd 1995; 35(1): 53-72.

De offentlige legene - fra krigen og rettsoppgjøret / Publicly employed doctors - experience from the war years and the post-war judicial process

15. september 1995
Schiøtz A / Schiotz A. Tidsskr Nor Laegeforen 1995; 115(30): 3757-64.

Kan man dø av mangel på autonomi?

15. september 1995
Aasland OG. Tidsskr Nor Lægeforen 1995; 115: 3847.

Repetisjon og privatisteksamener – veien til det medisinske studium / Repetition and private exams – the road to medical studies

15. september 1995
Repetisjon og privatisteksamener – veien til det medisinske studium. Omfang, finansiering og sosiale konsekvenser ved poengsamling til medisinstudiet i Norge / Repetition and private exams – the road to medical studies. Extent, financing and social consequences of collecting of grades for medical studies in Norway. Wiers-Jensen J, Vaglum P, Ekeberg Ø. Tidsskr Nor Lægeforen 1995; 115: 2659-62.

Promillekjørere / Pill-taking drivers

15. september 1995
Aasland OG. Tidsskr Nor Lægeforen 1995; 115: 198-9.

Alkohol – mer enn vin til maten / Alcohol – more than wine with meals

15. september 1995
Aasland OG. Tidsskr Nor Lægeforen 1995; 115: 2757-8.

Side 1 av 2