Legekårsundersøkelsen lever i beste velgående!

Aasland OG. Tidsskr Nor Lægeforen 1995; 115: 2176.

Article in Norwegian. Abstract not available on Pubmed. Contact us for more information.

Sammendrag/ingress, Tidsskrift for Den norske legeforening: Legekårsundersøkelsen ble startet våren 1992 som et treårig prosjekt. Hensikten var å samle og systematisere kunnskap om legers helse, sykelighet, levekår og arbeidsforhold. Undersøkelsen ble lagt opp som et omfattende og ambisiøst forskningsprogram med 30 større og mindre delprosjekter, både kvalitative og kvantitative. Ved prosjekttidens utløp, 31.3.1995, kan vi konstatere at målet langt på vei er nådd, selv om de fleste resultatene i form av artikler og rapporter fremdeles er under arbeid.