Pasientautonomi. Nyttig eller utopisk prinsipp i klinisk praksis? / Patient autonomy. A useful or Utopian principle in clinical practice

Førde R /Forde R. Tidsskr Nor Lægeforen 1995;115:2568-70.

Article in Norwegian.

Comment - abstract not available on Pubmed.

Contact us for more information.

Sammendrag/ingress, Tidsskrift for Den norske legeforening: Denne artikkelen fokuserer på det etiske prinsippet om pasientautonomi som synest å få ein stadig meir sentral plass også i den norske medisinske røyndommen. I Norge er pasienten sin rett til å bestemme medisinsk intervensjon i dag likevel først og fremst avgrensa til å nekte medisinsk intervensjon. Idealet om pasientautonomi kan ikkje brukast som trumfkort til å krevje ei bestemt form for behandling. I denne artikkelen tek Reidun Førde, medlem av Rådet for legeetikk, mål av seg til å klargjøre sentrale premissar for forståinga og avgrensingane av prinsippet om pasientautonomi. Dette blir illustrert ved hjelp av ei sjukehistorie der legen blir tvinga til å ta eit val mellom å respektere pasienten sitt ønske om å få døy utan medisinsk intervensjon og idealet om å redde liv og å gjere vel.