Repetisjon og privatisteksamener – veien til det medisinske studium / Repetition and private exams – the road to medical studies

Repetisjon og privatisteksamener – veien til det medisinske studium. Omfang, finansiering og sosiale konsekvenser ved poengsamling til medisinstudiet i Norge / Repetition and private exams – the road to medical studies. Extent, financing and social consequences of collecting of grades for medical studies in Norway. Wiers-Jensen J, Vaglum P, Ekeberg Ø. Tidsskr Nor Lægeforen 1995; 115: 2659-62.

Article in Norwegian.

Abstract on Pubmed:  This article is based on a survey of Norwegian freshmen medical students in autumn 1993. Norwegian medical students are selected mainly by grades from the upper secondary school, and the purpose of this study is to shed light on the extent of repetition of exams among the entrants, emphasizing differences by gender and social background. A wide range of activities are associated with improvement of grades, including a high rate of attendance at private school. Most students are recruited from the upper social strata, and children of physicians are remarkably overrepresented. The unintended consequences of the selection mechanisms are discussed.

Sammendrag/ingress, Tidsskrift for Den norske legeforening: Konkurransen om studieplassene på medisinstudiet er hard, og poenggrensene for inntak kryper stadig oppover. Få har gode nok karakterer til å komme rett inn på studiet, og samler derfor poeng ved å repetere fag som privatister. Denne landsrepresentative spørreskjemaundersøkelsen av studenter som påbegynte medisinstudiet i 1993 (N = 397, 90 % av alle) har kartlagt utbredelse og omfang av privatisteksamener, og relatert dette til kjønn og sosial bakgrunn. Resultatene viser at tre av fire har tatt om igjen fag, og at flertallet har fulgt undervisning ved privatskoler. Antall eksamener viser liten sammenheng med kjønn og sosial bakgrunn, noe som kan skyldes at ungdom med bakgrunn fra lavere sosiale lag utgjør en forsvinnende liten del av studentkullet. 24 % av de mannlige og 14 % av de kvinnelige studentene har en far som er lege. Studenter med høystatusbakgrunn følger oftere undervisning i forbindelse med gjenopptak av eksamener, særlig gjelder dette legedøtre. Legebarna får også oftere finansiell støtte hjemmefra. Dette tyder på at ressurssterke grupper i mindre grad enn andre avskrekkes av kostnadene knyttet til privatisteksamener. Repetisjonssystemet bidrar til å opprettholde eller forsterke sosiale skjevheter i rekrutteringen, og representerer en sløsing med så vel individuelle som samfunnsmessige ressurser.