Helse og levekår hos eldre generelt og eldre leger spesielt / Health and standard of living of the elderly population, with special reference to elderly physicians

Gogstad A, Aasland OG. Tidsskr Nor Lægeforen 1998; 118(1); 46-8.

Article in Norwegian.

Abstract on Pubmed:

The standard of living among the elderly has been the subject of several studies carried out among Norwegians. Morbidity and health complaints are more common among the lower socioeconomic classes and the elderly than in other population groups. Wealth and good living conditions have a positive effect on health and well-being. The income gap between the working and retired population has diminished. Among the elderly good health and social relationships are rated among the most important components for a good standard of living. Mortality is lower among physicians than in most other groups of professionals. There are greater possibilities for physicians to continue working after the standard retirement age and more than half of them wished to do so. A feeling of well-being is more common among elderly physicians than among the elderly in the general population, whereas the opposite is the case among young people.

Contact us for more information.

Sammendrag i Tidsskrift for Den norske legeforening:

Eldres helse og levekår i Norden har i økende grad vært et tema, både i større befolkningsundersøkelser og i spesielle prosjekter. Vi gir en oversikt over feltet, basert på aktuell litteratur, og ser til slutt på om eldre leger skiller seg fra befolkningen ellers når det gjelder helse og velvære.
Sykelighet og helseplager er mer utbredt i lavere sosiale lag, også blant eldre, mens høy disponibel inntekt, formue og gode boligforhold gjerne er forbundet med bedre helse. Tidligere betydelige forskjeller i helse og velvære mellom eldre og yngre jevner seg derfor ut som følge av en relativ bedring i de eldres økonomi.
Leger har lavere dødelighet enn de fleste andre yrkesgrupper, og de har god anledning til å fortsette sin yrkesaktivitet utover den vanlige pensjonsalder. Eldre legers subjektive velvære er bedre enn det subjektive velvære i befolkningen ellers. De pensjonerte legene synes å være blant de best stilte pensjonistene i vårt samfunn.

Tidsskriftets årganger fra før 2000 finnes dessverre ikke i fulltekst på Internett.