Hvordan har de pensjonerte legene det? / How are the retired physicians?

Gogstad A, Aasland OG. Tidsskr Nor Lægeforen 1998; 118: 1378-82. The Norwegian Physician Survey: the health and well-being of retired physicians

Article in Norwegian.

Abstract on Pubmed:

As part of an extensive cross-sectional survey of Norwegian physicians carried out in 1993 the 1,158 retired members of The Norwegian Medical Association were sent a questionnaire about their social situation, work activity, health and well-being. The response rate was 76%. 62% of the respondents were 75 years or older, and 13% were women. 44% were still active, doing clinical, research, or consultation work. The most prevalent complaint was lower back trouble, followed by arthrosis and hypertension. It was relatively common to prescribe one´s own drugs. 6-8% of physicians under 75 years and 28% of those over 84 years needed practical help, but the great majority rated their life quality as good or excellent.

Contact us for more information.

Sammendrag i Tidsskrift for Den norske legeforening:

Som ledd i Legekårsundersøkelsen ble det sommeren 1993 gjennomført en spørreskjemaundersøkelse av de 1 158 medlemmene av Legeforeningen som var registrert som pensjonister. Svarprosenten var 76. 62% av respondentene var 75 år og eldre, 13% var kvinner. 44% var fortsatt yrkesaktive, enten med legepraksis eller med forskning, tilsynsoppdrag o.l. Lumbago/isjias var den vanligste helseplagen, fulgt av artrose og hypertensjon. Forskrivning av medikamenter til eget bruk var nokså vanlig. 6-8% av dem under 75 år og 28% av dem over 84 år hadde behov for praktisk hjelp, men de fleste opplevde at de hadde god livskvalitet. Helse, aktivitet og selvhjulpenhet synes å holde seg på et høyt nivå, også hos de aller eldste.

Tidsskriftets årganger fra før 2000 finnes dessverre ikke i fulltekst på Internett.