Kven definerer nyttelaus behandling - pasienten eller legen? / Who is to define the futility of treatment--the patient or the physician?

Førde R / Forde R. Tidsskr Nor Lægeforen 1998;118: 2652-4.

Article in Norwegian.

Abstract on Pubmed:

The definition of medical futility has two important components; the probability and the desirability of reaching a particular goal by medical intervention. Futility embodies a normative component. In this paper it is argued that physicians must recognise the inherent value of their medical recommendations, as well as recognise the patient´s goal when a particular intervention is requested. This open physician-patient dialogue is vital when dealing with such a difficult subject. Sometimes the patient´s hopes may be unrealistic. The physician has a professional duty to set certain limits to the services any physician can offer at the request of a patient. This duty is independent of resource considerations.

Contact us for more information.
 
Sammendrag i Tidsskrift for Den norske legeforening:

Definisjon av nyttelaus behandling har store medisinske, økonomiske og etiske konsekvensar. I denne artikkelen blir det peika på at effekt og nytte er to ulike storleikar fordi nyttevurderingar vil ha ein verdikomponent knytt til seg. Derfor er ikkje berre effekten av ei behandling viktig, men også kva ein vil oppnå med intervensjon. Når pasient og pårørande ber om intervensjon, kan det vere fordi dei ønskjer å oppnå noko anna enn effekt i snever forstand, t.d. at alt må vere prøvd før ein gir opp. Dersom ikkje legar avslår å utføre behandling som fagleg sett er ugrunna, står ein i fare for å underminere profesjonell integritet. Det er nødvendig at legar avklarar både for seg sjølve og overfor pasienten når ei behandling ikkje blir tilrådd fordi ho ikkje er dokumentert effektiv og når det ligg personlege verdivurderingar i tilrådinga. Grunnleggande i denne prosessen er god kommunikasjon og tillit mellom pasient og lege.

Tidsskriftets årganger fra før 2000 finnes dessverre ikke i fulltekst på Internett.