Oppfatninger blant norske sykehusleger om samarbeidet mellom lege og sykepleier / Perception among Norwegian hospital physicians of physician-nurse cooperation

Hoftvedt BO, Falkum E, Akre V. Tidsskr Nor Lægeforen 1998; 118: 249-52.

Article in Norwegian.

Abstract on Pubmed:

It is generally agreed that a positive and cooperative atmosphere between nurses and doctors is of vital importance to the quality of medical services in hospitals. In this study 1,278 Norwegian hospital doctors were asked how they perceived the working atmosphere between doctors and nurses. 75% replied that the doctors-nurse relationship was characterized by openness and dialogue and half of them felt that there was generally not much competition with regard to medical responsibility. Only 14% found communicating difficult, 20% stated that conflicts between the two groups were seldom discussed openly. Psychiatrists were found to view the relationship in the most positive light, whereas surgeons and non-specialists (mostly residents and interns) perceived the working atmosphere less favourably. Young doctors had a more negative view of the relationship than older ones. Neither gender nor job position were of any significance in predicting the perceptions. A high level of autonomy and a low level of stress were factors which contributed positively to the doctor-nurse relationship.

Contact us for more information.

Sammendrag i Tidsskrift for Den norske legeforening:

En positiv atmosfære preget av samarbeid mellom lege og sykepleier er nødvendig for god kvalitet på helsetjenesten i sykehus. I denne undersøkelsen ble 1 278 norske leger spurt om hvordan de vurderte samarbeidet med sykepleierne. 75% av legene var enige i at lege-sykepleier-samarbeidet var kjennetegnet ved åpenhet og dialog. Halvparten opplevde ikke at sykepleierne prøvde å gå inn på legenes arbeidsområder. Bare 14% mente at kommunikasjonen var preget av forutinntatte holdninger, mens 20% oppgav at konflikter mellom de to gruppene sjelden ble diskutert åpent. Blant legegruppene hadde psykiaterne den mest positive holdningen til samarbeidet med sykepleierne, mens kirurger, ikke-spesialister (turnusleger og spesialistkandidater) og yngre leger opplevde noe dårligere samarbeidsforhold. Kjønn eller stilling hadde ingen signifikant betydning for samarbeidsforholdene. Opplevelse av autonomi og lavt stressnivå i arbeidet virket positivt inn på legenes oppfatning av samarbeidet med sykepleierne.

Tidsskriftets årganger fra før 2000 finnes dessverre ikke i fulltekst på Internett.