Profesjonslæring og kollektiv kunnskap. Læringsmiljø i to norske sykehusavdelinger / Professional learning and collective knowledge. Learning environment in two Norwegian hospital departments

Akre V, Ludvigsen SR. Tidsskr Nor Lægeforen 1998; 118(1): 48-52.

Article in Norwegian.

Abstract on Pubmed

Conditions for learning in two Norwegian hospital departments are explored in this article. 20 in-depth interviews with physicians working on the surgical and medical departments of a large general hospital were carried out in 1994. We focus on the social aspects of learning and apply access to learning situations as an analytical perspective to explain how possibilities for learning are created in the daily activities of the two departments. Access to learning situations is created in a "zone of possibility" between the formal organisation and the more informal interpersonal networks in the hospital. The division of the department into sections is used as an example of how organisational factors determine with which areas one becomes familiar. The notion of "the good apprentice" and the relationship between initiative and invitation illuminate the significance of interpersonal factors for access to learning situations. Finally, we illustrate how time is an important but scarce resource influencing the development of shared knowledge in the department.

Contact us for more information.

Sammendrag i Tidsskrift for Den norske legeforening:

De sosiale aspekter ved læring og betydningen av produksjonspress for legenes kollektive kunnskapsutvikling blir belyst i denne artikkelen. I 1994 ble 20 leger ved et større sykehus intervjuet, 11 ved medisinsk og ni ved kirurgisk avdeling. Adgang til læringssituasjoner står sentralt for å forstå hvordan læringsmuligheter utnyttes eller forspilles i den daglige virksomheten i avdelingene og hvordan de oppstår i en gråsone mellom den formelle organiseringen av arbeidet og de uformelle interpersonlige nettverk som skapes i sykehuset. Seksjoneringen av avdelingene brukes som eksempel på hvordan organisatoriske faktorer regulerer hvilke deler av virksomheten legene får innsikt i. Ideen om den gode svenn og forholdet mellom initiativ og invitasjon belyser hva det komplekse sosiale samspillet betyr for læring. Til slutt peker vi på tid som en sentral, men knapp ressurs som påvirker den kollektive kunnskapsutviklingen i avdelingen.

Tidsskriftets årganger fra før 2000 finnes dessverre ikke i fulltekst på Internett.