LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

1998

Som fanden leser Bibelen... / As the devil reads the Bible...

Aasland OG. Tidsskr Nor Lægeforen 1998; 118 (24): 3832-3.
15. september 1998

Article in Norwegian.

Comment - Abstract not available on Pubmed.

Contact us for more information.

Korrespondanse-/debattinnlegg i Tidsskrift for Den norske legeforening. Verken fulltekstutgaver eller sammendrag er tilgjengelig på Internett fra utgavene før 2000.