Hva former befolkningens oppfatninger om helse og sykdom? / What shapes people´s notions of health and illness?

Falkum E, Larsen Ø / Larsen O. Tidsskr Nor Lægeforen 1999; 119: 4488-91.

Article in Norwegian.

Abstract on Pubmed: Lay conceptions of health are shaped by a variety of demographic, social, and personal factors. Research has focused on psychological and sociological perspectives, and three core models have dominated the field: the cognitive developmental model, the health locus of control model, and the so-called health belief model. Societal factors have been less studied. On the basis of a meta model we discuss how changes in prevalence of disease and disease panorama, social network, the experience of uncertainty, and the medical focus on risk may have impact on lay conceptions of health and disease. The joint effect of the medical focus on risk and disintegrating social networks seems to be the central force behind medicalization.

Sammendrag i Tidsskrift for Den norske legeforening: Befolkningens helseoppfatninger formes av et stort antall demografiske, sosiale og individuelle faktorer. Forskningen på området har i hovedsak hatt et sosialpsykologisk og sosiologisk tyngdepunkt, og tre hovedmodeller har dominert feltet: en modell basert på kognitiv utviklingspsykologi, en modell som tar utgangspunkt i personens opplevelse av kontroll og en med personens sårbarhet som kjernevariabel. De aktuelle samfunnsmessige rammefaktorene har vært mindre studert. Med utgangspunkt i en modell som inkluderer sentrale elementer fra alle de tre ovennevnte modellene diskuterer vi i denne artikkelen hvordan endringer i sykelighet og sykdomspanorama, nettverkssvikt, opplevelse av usikkerhet og medisinens søkelys på risiko for fremtidig sykdom virker inn på befolkningens oppfatninger om helse og sykdom. Den samlede effekten av risikofokusering og sviktende sosiale nettverk synes å være den sentrale drivkraften bak innlemmelsen av nye livsområder i den medisinske sfæren.

Tidsskriftets årganger fra før 2000 finnes dessverre ikke i fulltekst på Internett.

Contact us for further help.