Internett og lege-pasient-forholdet - fra "takk" til "hvorfor?" / Internet and the physician-patient relationship--from "thank you" to "why"?

Hjortdahl P, Nylenna M, Aasland OG. Tidsskr Nor Lægeforen 1999; 119: 4339-41.

Article in Norwegian.

Abstract on Pubmed: The combination of modern information technology and an increasing awareness if consumer rights in the general population has lead to more demanding patients and new challenges for doctors. By using a questionnaire we explored the extent to which doctors feel that their clinical work is influenced by quality-demanding and well-informed patients, and how the internet influences the communication between doctor and patient. A representative sample of 1,276 Norwegian doctors doing clinical work responded to the survey. A great majority of the doctors expressed that "the informed patient" is becoming an integral part of their regular workday. Three out of four Norwegian doctors had experience with patients bringing internet information to the consultation setting. Most of these doctors found this natural and unobtrusive; a few felt it influenced the doctor-patient relationship in a negative way, while one out of every four doctors found meeting "the informed patient" a positive challenge. One out of seven doctors with e-mail access sporadically receives electronic mail from their patients, a few doctors get such messages often. So far Norwegian doctors are of the opinion that the new information technology has not introduced major changes or created unexpected difficulties in the doctor-patient relationship.

Contact us for more information.
 
Sammendrag i Tidsskrift for Den norske legeforening: Kombinasjonen av ny informasjonsteknologi og en økende konsumentbevissthet i befolkningen fører til mer krevende pasienter og større utfordringer for legene.
Gjennom en spørreskjemaundersøkelse har vi kartlagt i hvilken utstrekning legene mener at deres kliniske arbeid preges av kvalitetsbevisste og velinformerte pasienter, og hvordan Internett påvirker kommunikasjonen mellom leger og pasienter. I alt 1276 yrkesaktive leger (78%) besvarte skjemaet.
Et stort flertall av legene mener at stadig bedre informerte pasienter preger deres hverdag. Tre firedeler av norske leger har opplevd at pasienter eller pårørende har medbrakt informasjon de har funnet på Internett. De fleste mener at dette ikke har noen spesiell innvirkning på lege-pasient-forholdet. Noen få mener at det påvirker lege-pasient-forholdet på en negativ måte, mens hver fjerde lege mener det har positive følger.
Hver sjuende lege med Internett-tilknytning mottar pasienthenvendelser via elektronisk post (e-post), men få leger får slike henvendelser ofte.
Så langt synes ikke legene at den nye informasjonsteknologien gir store endringer eller skaper problemer i lege-pasient-forholdet.

Tidsskriftets årganger fra før 2000 finnes dessverre ikke i fulltekst på Internett.