LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

1999

Intubasjonsopplæring på avlidne nyfødde - kva meiner foreldra? / Intubation training on the deceased newborn--parents´ opinion?

Garnes MK, Vassbø K, Førde R. Tidsskr Nor Lægeforen 1999; 119 (1): 39-41.
15. september 1999

Article in Norwegian.

Abstract on Pubmed: Intubation of neonates is a technically challenging procedure requiring training on newly deceased newborns. There has been disagreement as to whether informed consent from parents should be obtained before such training is conducted. In a survey conducted among parents who had lost one or more children, we asked if they would consent to health personnel training intubation on their deceased child. Out of 73 respondents, 78% agreed, whereas 6% disagreed. 60% would prefer to be asked to give their consent; only 22% thought that health personnel could perform such training without parents´ consent. 7% said they would be angry if asked to give such consent. A total of 64% of parents opposed the idea of conducting intubation training on the basis of presumed consent. We conclude that parents´ informed consent should be obtained before intubation training is conducted on their newly deceased child.

Sammendrag i Tidsskrift for Den norske legeforening: Intubasjon av nyfødde er ein teknisk vanskeleg prosedyre, og trening er heilt nødvendig. I Noreg har intubasjonstrening på nyleg avlidne barn lenge vore gjort utan at foreldra er spurt. Rådet for legeetikk har tilrådd at ein skjult praksis må opphøyre. I staden tilrår rådet informert samtykke eller eventuelt presumert samtykke. I denne undersøkinga blei foreldre som hadde mist eit barn i svangerskapet eller i løpet av det første leveåret kontakta via barneavdelinga ved det sjukehuset som hadde behandla barnet/følgt opp foreldra etter dødsfallet. Ved hjelp av spørjeskjema bad vi om foreldra sine haldningar til å la eit nyleg avlident barn bli brukt av legar for opplæring i intubasjon av nyfødde. Av 73 foreldre som svarte, oppgav 78% at dei ville svart ja til at barnet deira blei brukt til intubasjonstrening. Dei fleste oppgav ynsket om å hjelpe andre som grunn. 6% av foreldra meinte at dei ville svart nei på eit slikt spørsmål. 60% av alle meinte at det er nødvendig å spørje foreldra før trening blir gjort, medan 22% meinte at det burde kunne gjerast uten spørsmål. 7% oppgav at eit slikt spørsmål ville gjort dei opprørte. 64% av foreldra stilte seg negative til trening på grunnlag av presumert samtykke. Det er sannsynleg at vi legar, for å verne dei, for ofte lar vere å spørje pasientar og pårørande. I denne undersøkinga gir pårørande klart uttrykk for at dei vil bli spurt, og at dei ser behovet for å bidra til at legar skaffar seg god nok kompetanse.

Tidsskriftets årganger fra før 2000 finnes dessverre ikke i fulltekst på Internett. 

Contact us for more information.