LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

1999

Tidsskriftets leserundersøkelse 1999 / Reader survey of the Journal of the Norwegian Medical Association 1999

Aasland OG, Nylenna M. Tidssk Nor Lægeforen 1999;119(17):2482-6.
15. september 1999

Article in Norwegian.

".. at byde Dem et værdifuldt og underholdende Stof". Tidsskriftets leserundersøkelse 1999 / "...to offer valuable and entertaining stuff". Reader survey of the Journal of the Norwegian Medical Association 1999.

Abstract on Pubmed: The Journal of the Norwegian Medical Association performs regular reader surveys. 1,643 readers, (74%), i.e. 245 medical students (62%), 1,276 active physicians (78%) and 122 retired physicians (66%), responded in 1999 to a questionnaire on their use of and satisfaction with the journal. Two out of three had read or browsed through the six most recent issues of the journal. Two out of three readers seldom had time to read all the articles they wanted to read, and a quarter of the readers felt that the issues were published with too short intervals (30 per year). Clinical reviews were most frequently read, by all categories of readers. Female readers were interested in news and debates, while male readers were more interested in organisational matters. Nine out of ten said that the journal gave valuable information, and two out of five thought there should be more articles on ethics and legal issues. Time spent on each issue has declined throughout the 1990s, parallel to a general tendency for Norwegians to spend less time reading various publications, and the increased quest for physicians´ time and attention from various publishers and producers. The majority of readers are content with the journal in its present form, but there seems to be a potential for improvement, particularly with regard to stimulating clinical research and excellence, and to promoting health policy issues. In its 119th year of existence, the journal still plays a major role in the professional update of Norwegian physicians.

Sammendrag i Tidsskrift for Den norske legeforening: Tidsskrift for Den norske lægeforening gjennomfører med noen års mellomrom større leserundersøkelser. I alt 1643 lesere (74%), 245 medisinstudenter (62%), 1276 yrkesaktive leger (78%) og 122 pensjonister (66%) besvarte i 1999 et skjema med spørsmål om bruk og tilfredshet med Tidsskriftet. To av tre hadde lest eller tittet i alle de siste seks utgivelsene. To av tre får sjelden tid til å lese alt de har lyst til, og hver fjerde leser mener at Tidsskriftet utkommer for hyppig. Kliniske oversiktsartikler har størst interesse, og det medisinske fagstoffet leses like mye av alle abonnentgrupper. Kvinnelige lesere er mer interessert i debatt- og nyhetsstoff enn menn, mens mennene leser mer fagforeningsstoff enn kvinner. Ni av ti mener at Tidsskriftet gir verdifull informasjon, og to av fem mener at det burde være mer stoff om jus og etikk. Tiden som blir brukt på hvert nummer av Tidsskriftet har sunket utover i 1990-årene i tråd med den allmenne reduksjon av nordmenns lesing og den økende konkurranse om legenes tid og oppmerksomhet. De fleste lesere er godt tilfreds med Tidsskriftet slik det er, men i forhold til bladets formelle målsetting mener de at Tidsskriftet kan bli bedre til å stimulere medisinsk forskning og fagutvikling og til å fremme den helsepolitiske debatt. I sin 119. årgang har Tidsskrift for Den norske lægeforening fortsatt en stor og viktig plass i norske legers faglige oppdatering.

Tidsskriftets årganger fra før 2000 finnes dessverre ikke i fulltekst på Internett.

Contact us for more information.