Avdelingsoverlegen – leder eller lege? / Head of department: Magaer or physician?

Haffner J, Mürer FA, Aasland OG. Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120: 3002-4.

Article in Norwegian.

Artikkelen kan leses i fulltekst her.

Abstract on Pubmed:

BACKGROUND: In Norway, as in other countries, questions regarding medical leadership in hospital departments are much discussed. The purpose of this study was to determine how much time medical heads of hospital departments spend on various leadership tasks. MATERIAL AND METHODS: Information was collected by a questionnaire survey in 1996. RESULTS: 567 out of 657 (86%) completed the questionnaire. 71% shared the departmental leadership with a nurse, and 48% of these were content with such co-leadership. Nearly all the respondents were clinically active. 49% of heads of large departments used more than half their working hours on administration, compared with 7% of heads of small departments. INTERPRETATION: Selection criteria for heads of hospital departments should be adjusted to the work they actually do. Clinical competence is of importance for all heads of clinical departments; the importance of administrative competence varies with the size of the department.
 
Sammendrag i Tidsskrift for Den norske legeforening:
Det er laget flere utredninger om hvilke kompetansekrav som skal stilles ved ansettelse som avdelingsleder i sykehus, men det har vært tatt lite hensyn til at lederoppgavene varierer fra avdeling til avdeling. Formålet med denne studien var å belyse forskjeller mellom lederoppgavene i store og små avdelinger.
Vi samlet informasjon om avdelingsoverlegenes oppgaver ved å sende et spørreskjema til alle norske avdelingsoverleger (n = 657) i 1996.
Vi fikk svar fra 567 (86 %). Antall ansatte ved avdelingene disse hadde ansvar for, varierte fra en til 400, sengetallet fra null til 400. 11 % av avdelingene hadde et budsjett på mer enn 50 millioner kroner, mens budsjettet var mindre enn 20 millioner hos 52 %. Nesten alle avdelingsoverlegene deltok i avdelingens kliniske aktiviteter. Den delen av arbeidstiden de brukte til administrasjon og ledelse, var relatert til avdelingens størrelse.
Resultatene understreker betydningen av at kravene til ledelseskompetanse tilpasses den aktuelle stilling.