Avdelingsoverlegen – utvalgt og utdannet som leder? / Head of department – selected and trained as a leader?

Recruitment and leadership training of heads of hospital departments in Norway. Haffner J, Mürer FA, Aasland OG. Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120: 3004-6.

Article in Norwegian.

Artikkelen kan leses i fulltekst her.

Abstract on Pubmed:

BACKGROUND: The importance of recruitment and leadership training for heads of hospital departments has been discussed for several years. We wanted to study how these heads were recruited, and to what extent they were trained for their leadership tasks. MATERIAL AND METHODS: Information was collected by a questionnaire; 567 out of 657 (86%) responded. RESULTS: 37% of the respondents had been interviewed before being appointed. In the interviews, most of them had been asked about leadership experience and training, a larger proportion among the heads of large departments (more than 99 employees) than small (less than 30 employees). 20% of the heads of small departments and 43% of heads of large departments had undergone leadership training at university level. 25% had spent more than one week per year during the last three years on additional training in leadership and administration compared to 81% on continuing medical education. INTERPRETATION: The results indicate that employers place great importance on leadership training, whereas the heads of department appear to place more importance on continuing medical education.

Sammendrag i Tidsskrift for Den norske legeforening:
Betydningen av lederutdanning ved ansettelse som avdelingsoverlege har vært diskutert i mange år. Vi ønsket å kartlegge hvordan norske avdelingsoverleger ble valgt ut, og hvilken vekt avdelingsoverlegene og deres arbeidsgivere la på lederutdanning.
Data ble samlet inn ved bruk av et spørreskjema som ble sendt til alle norske avdelingsoverleger (n = 657) i 1996. Svar ble mottatt fra 567 (86 %).
37 % var blitt intervjuet før ansettelse. De fleste av disse ble spurt om erfaring og utdanning i ledelse, en større andel av avdelingsoverlegene ved store avdelinger enn ved små. 20 % av avdelingsoverlegene ved små avdelinger og 43 % ved store hadde administrativ lederutdanning på universitets- eller høyskolenivå. 25 % hadde brukt én ukes permisjon eller mer per år de siste tre år til etterutdanning i ledelse og administrasjon, mens 81 % hadde brukt tilsvarende tid til medisinsk etterutdanning.
Resultatene tyder på at arbeidsgiverne legger stor vekt på lederutdanning, og relaterer dette til størrelsen på avdelingen, mens avdelingsoverlegene selv er mer opptatt av å holde sin medisinske kompetanse ved like.