Er kvalitetssikring bare en floskel? / Is quality assurance only an empty phrase?

Haffner J, Mürer FA, Aasland OG. Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120: 3010-2.

Article in Norwegian.

To what extent are heads of hospital departments engaged in quality assurance work?

Abstract on Pubmed:

BACKGROUND: Norwegian hospitals and their leaders are required by law to engage in quality assurance. We wanted to study to what extent the heads of hospital departments were actually engaged in such activities. MATERIAL AND METHODS: Data were collected by questionnaires sent to heads of hospital departments in Norway (n = 657), of whom 567 (86%) responded. RESULTS: Only 23% of those interviewed prior to their appointment had been asked about experience in quality assurance, less than 30% had written instructions for their work, and only about 40% received regular follow-up from the hospital administration. The majority registered complaints and mistakes, and was engaged in teaching quality assurance. 58% of the heads of small departments and 73% of those of large departments reported that quality in general suffered because of the demands for higher clinical productivity. INTERPRETATION: Most heads of hospital departments in Norway are engaged in quality assurance work, but the study indicates that hospital administration attaches little importance to this type of work.

Artikkelen i Tidsskrift for Den norske legeforening kan leses i fulltekst her.

Sammendrag:
Norske sykehus er pålagt ved lov å kvalitetssikre sin virksomhet. Dette er definert som en lederoppgave. Hensikten med denne undersøkelsen var å kartlegge i hvilken grad sykehusledelsen og avdelingsoverlegene er engasjert i kvalitetssikringsarbeid.
Data ble samlet inn i 1996 gjennom et spørreskjema sendt til alle norske avdelingsoverleger (n = 657), hvorav 567 (86 %) svarte.
23 % av dem som var intervjuet før ansettelse ble spurt om erfaring i kvalitetssikring. Bare 18 % hadde stillingsinstruks, og bare 37 % fikk regelmessig tilbakemelding fra sykehusledelsen. De fleste registrerte feil og klager og brukte dem til kvalitetsforbedring. 58 % av avdelingsoverlegene i små avdelinger og 73 % i store avdelinger angav at klinisk produksjon gikk utover kvalitetsarbeidet.
Det er behov for økt engasjement i kvalitetssikringsarbeid, særlig fra sykehusledelsens side. Det er nødvendig å finne en bedre balanse mellom kvalitet og klinisk produktivitet.