LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

2000

Likestilling tar tid - mye står igjen / Equality takes time - a lot is left to do

Gjerberg E. Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120: 89.
15. september 2000

Article in Norwegian.

Editorial - abstract not available on Pubmed.

Contact us for more information.

Lederartikkelen i Tidsskrift for Den norske legeforening kan leses i fulltekst her.