Ni av ti norske leger på nettet / Nine out of ten Norwegian physicians have access to the Internet

Nylenna M, Aasland OG. Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120: 3280-2.

Article in Norwegian.

Artikkelen kan leses i fulltekst her.

Abstract on Pubmed:

BACKGROUND: Access to the Internet increases rapidly among physicians as well as in the general populations. We have monitored Norwegian physicians´ use of the Internet over several years. MATERIALS AND METHOD: During the spring of 2000, 1,318 out of 1,589 (83%) Norwegian physicians answered a questionnaire which included several questions on their use of the Internet. RESULTS: Nine out of ten Norwegian physicians have Internet access and one out of four finds the Net useful or very useful in keeping professionally updated or in their daily work. Half of the physicians read e-mail several times per week, but only one out of ten receive e-mail from patients, most of them only occasionally. Physicians´ access to the Internet has increased from 38% to 90% since 1997, particularly access from home. Two out of three general practitioners only have access to the Internet from home. Physicians with Internet access both from home and from work use the net more frequently for professional purposes than others and report a higher degree of usefulness of the Internet. INTERPRETATION: The Internet is now an integrated part of physicians´ daily life. Electronic communication between doctors and patients is, however, still infrequent and there may be a potential for improved doctor-patient-communication over the Internet.
 
Sammendrag i Tidsskrift for Den norske legeforening:
Tilgang til og bruk av Internett øker raskt både blant legene og i befolkningen for øvrig. Vi har fulgt norske legers Internett-bruk gjennom flere år og har på nytt kartlagt situasjonen.
1 318 av 1 589 leger (83 %) besvarte våren 2000 et spørreskjema der en rekke spørsmål om Internett-bruk var inkludert.
Ni av ti leger har nå tilgang til Internett, og en firedel av legene angir at de har stor eller meget stor nytte av nettet i faglig oppdatering og i yrkesmessig sammenheng. Halvparten av legene leser e-post flere ganger i uken, men bare en av ti leger mottar henvendelser fra pasienter via e-post, og de fleste av disse mottar slike henvendelser sjelden.
Legenes tilgang til Internett har økt fra 38 % til 90 % på bare tre år, og det er særlig nettilgangen hjemmefra som har økt. To av tre allmennmedisinere har kun Internett-tilgang fra hjemmet. Leger som har Internett-tilgang både fra hjemmet og fra arbeidsplassen bruker nettet mest i faglig sammenheng og opplever størst nytte av Internett.
Det blir stadig vanligere å ha Internett-tilgang både hjemme og på arbeidsplassen, og Internett er blitt en naturlig og integrert del av legers hverdag. Utviklingen av e-postkontakt mellom lege og pasient går imidlertid meget langsomt, noe som både kan skyldes konfidensialitetsproblemer og frykt for overbelastning fra legenes side. Det finnes et stort potensial i å utvikle rutiner og systemer for lege-pasient-kontakt via Internett.