Rekruttering av tillitsvalgte

Aasland OG, Akre V. Rekruttering av tillitsvalgte. Rapport. Oslo: Legeforeningens forskningsinstitutt, 2000.

Rapporten Rekruttering av tillitsvalgte var et oppdrag fra sentralstyret i Den norske legeforening, den var bl.a. basert på fokusgruppeintervjuer av 17 tillitsvalgte leger og ble publisert i november 2000.

Rapporten (25 s.) kan lastes ned i fulltekst via vedlegget (pdf).

Sammendrag
Legenes profesjonskultur gir ikke særlig status til den som lar seg velge til tillitsvalgt. Det å være tillitsvalgt, i alle fall der hvor det fører til et visst fravær fra vanlig arbeid, blir lett oppfattet som å snike seg unna nødvendig klinisk virksomhet, og det er lite forståelse for betydningen av arbeidet selv om det er til felles beste. Det er derfor nødvendig med en oppgradering av tillitsvalgtarbeidets status slik at sykehusleger flest forstår nødvendigheten og betydningen av at noen kolleger tar på seg å være ”én blant likemenn”.

Noen konkrete tiltak for å oppnå dette:

  • Supplere dagens lederstipend for tillitsvalgte som ønsker å utdanne seg videre i ledelse og administrasjon med et stipend som gjør det mulig å oppdatere seg faglig for dem som velger å gå tilbake til klinikken, en ”faglig fallskjerm”.
  • For assistentleger med tidkrevende tillitsvalgtoppgaver bør ansettelsestid i utdannelsesstilling kunne forlenges tilsvarende.
  • Det bør være en selvfølge at arbeid som hovedtillitsvalgt eller andre krevende tillitsvalgtoppgaver etter Hovedavtalen teller ved søknad om stilling i helsevesenet.
  • Tillitsvalgtarbeid må synliggjøres slik at ingen er i tvil om hva det dreier seg om og hvorfor det må gjøres. Dette kan skje gjennom opplysningsvirksomhet lokalt og sentralt.
  • www.legeforeningen.no må bygges ut sitt slik at de tillitsvalgte får et aktivt og kanskje lukket forum, og slik at alle leger får en øket forståelse av tillitsvalgtarbeidets betydning.
  • I tillegg til de nåværende opplæringskursene, som kanskje kan gjøres enda mer attraktive, kan det også arrangeres rekrutteringskonferanser der potensielle tillitsvalgte kan møte etablerte tillitsvalgte.
  • Temaet ”Tillitsvalgt i kunnskapssamfunnet” bør bli gjenstand for strategisk planlegging.