Helseproblemer og helsetjeneste blant leger / Health problems and use of health services among physicians

Tyssen R. Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: 3527-32.

Article in Norwegian.

Artikkelen kan leses i fulltekst hos Tidsskriftet.no.

Abstract on Pubmed:

BACKGROUND, MATERIAL AND METHODS: This paper presents an overview of Norwegian and international studies of physicians´ health problems and use of health services. Findings from an e-mail survey of health services for Norwegian physicians are also presented. RESULTS: Male physicians have the same level of physical health as other males, while female physicians are in better physical health than the general population. Some mental disorders (depression, suicide) are more prevalent. Mental health problems are associated with low control at work, pressure for time, and demanding patients. There is no gender difference in prevalence early in the career, but later on, more female doctors experience problems. Doctors take few sick leaves and make little use of primary health care and screening facilities. Self-treatment is common, even for mental disorders. American impaired physician programmes have shown high recovery rates from addiction (70-80%). "Supportive colleagues", an impaired physician programme, is established in all 19 Norwegian counties. "Doctors´ doctors", i.e. specially trained general practitioners, were available in all counties, while psychiatrists for doctors were available in only 11 counties. INTERPRETATION: Psychological problems are common among doctors; mental health services should be more accessible.
 
Sammendrag i Tidsskrift for Den norske legeforening:
Denne artikkelen omhandler nyere norsk og internasjonal forskning om helseproblemer og helsetjeneste for leger, og presenterer resultater fra en enkétundersøkelse om Legeforeningens helsetjeneste for leger. Litteraturoversikten omfatter særlig nyere studier fra Legekårsundersøkelsen.
Somatisk helse blant leger er stort sett som i befolkningen ellers, men kvinnelige leger synes å ha bedre helse enn andre kvinner. Noen psykiske lidelser (depresjon og selvmord) er mer vanlige. Psykiske problemer har sammenheng med lav arbeidskontroll (autonomi), tidspress og krevende pasientarbeid. Tidlig i karrieren er det ingen forskjell på kjønnene i forekomst av slike problemer, mens kvinnelige leger senere opplever mer problemer enn mannlige. Leger er sjelden sykmeldt og bruker primærhelsetjeneste og helseundersøkelser (screening) sjeldnere enn den generelle befolkning. Selvbehandling er vanlig, også for psykiske lidelser. Amerikanske behandlingsprogrammer for leger med rusmiddelavhengighet har vist høy remisjon (70 - 80 %). Støtteleger, et tilbud for leger med psykiske og andre vansker, finnes i alle 19 fylker. Lege-leger, dvs. allmennleger som har gjennomgått spesielle kurs finnes i nesten alle fylker. Psykiater for lege er tilgjengelig i bare 11 fylker.
Psykiske problemer er vanlig blant leger, og tilgjengeligheten til psykiatrisk spesialisttjeneste bør derfor bedres.