2001

13. september 2001

Retningslinjer for lindrande sedering

Førde R / Forde R. Aftenposten (morgenutgave) 8.3. 2001.
13. september 2001

Kommunikasjon ved organdonasjon

Førde R / Forde R. Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: 1519-20.
13. september 2001

Lindrende sedering til døende i Norge / Palliative sedation to dying patients in Norway

Førde R / Forde R, Aasland OG, Falkum E, Breivik H, Kaasa S. Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: 1085-8.
13. september 2001

Taushetsplikten etter pasientens død - og epikriser, igjen!

Førde R / Forde R, Befring AK. Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: 2426-7.
13. september 2001

Sterkere regulering av legers markedsføring

Førde R / Forde R, Befring AK. Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: 2746-7.
13. september 2001

Hvordan holder norske hudleger seg faglig oppdatert? / How do Norwegian dermatologists keep themselves professionally updated?

Continuing medical education among Norwegian dermatologists. Gjersvik PJ, Nylenna N, Aasland O. Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: 3515-8.
13. september 2001

Encounters with illness: the perspective of the sick doctor

Ingstad B, Christie VM. Anthropology & Medicine 2001; 8(2/3): 201-10.
13. september 2001

Patient autonomy in emergency medicine

Næss AC / Naess AC, Forde R / Førde R, Steen PA. Medicine, Health Care and Philosophy 2001;4: 71-7.
13. september 2001

Physicians who do not take sick leave: hazardious heroes?

Rosvold EO, Bjertness E. Scand J Public Health 2001; 29: 71-5.

Side 1 av 4