LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

2001

Ny versjon av Helsinki-deklarasjonen / New version of the Helsinki Declaration

Førde R / Forde R. Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: 6.
13. september 2001

Article in Norwegian.
 
Editorial - Abstract not available on Pubmed.
 
Les hele lederartikkelen her 
 
Sammendrag/inngangsingress: Hjørnesteinen i forskingsetikken er endra.