Sterkere regulering av legers markedsføring

Førde R / Forde R, Befring AK. Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: 2746-7.

Article in Norwegian.

Artikkelen kan leses i fulltekst hos Tidsskriftet.no

Abstract not avaliable on Pubmed. Contact us for further help.

Artikkelen er publisert i seksjonen "Kommentar og debatt", spalten "Rett og urett", i Tidsskrift for Den norske legeforening. Sammendrag:

Markedsføring av medisinske tjenester er en virksomhet som kan påvirke befolkningens oppfatning av hva som er sykt eller unormalt, og hva som bør behandles av lege. Kosmetisk kirurgi stiller her kanskje i særstilling. Regulering av slik virksomhet er derfor i høy grad et profesjonsetisk anliggende.