Taushetsplikten etter pasientens død - og epikriser, igjen!

Førde R / Forde R, Befring AK. Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: 2426-7.

Article in Norwegian.

Artikkelen kan leses i fulltekst hos Tidsskriftet.no

Abstract not avaliable on Pubmed. Contact us for further help.

Artikkelen er publisert i seksjonen "Kommentar og debatt", spalten "Rett og urett", i Tidsskrift for Den norske legeforening. Sammendrag:

En eldre mann døde i sykehus og det ble utarbeidet en utførlig epikrise som ble sendt pasientens egen lege. Senere viste det seg at pasientens bror, som selv var lege, hadde fått tak i opplysningene fra epikrisen. Med utgangspunkt i denne saken, som har vært til behandling i Rådet for legeetikk, drøftes her spørsmålet om utlevering av pasientinformasjon etter en pasients død.