Zyban og legeetikken / Zyban and the medical ethics

Førde R / Forde R. Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: 733.

Article in Norwegian.

Comment - No abstract available on Pubmed

Artikkel/korrespondanseinnlegg publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening, seksjonen "Kommentar og debatt", for fulltekst følg denne lenken.