LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

2001

Zyban og legeetikken / Zyban and the medical ethics

Førde R / Forde R. Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: 733.
13. september 2001

Article in Norwegian.

Comment - No abstract available on Pubmed

Artikkel/korrespondanseinnlegg publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening, seksjonen "Kommentar og debatt", for fulltekst følg denne lenken.