Behandlingstilbud for medikamentavhengige / Treatment offered to drug addicts

Nordlie E, Vøyvik T /Voyvik T, Aasland OG. Tidsskr Nor Lægeforen 2002;122:2455-7.

Article in Norwegian.

Abstract on Pubmed:

BACKGROUND: Information on treatment facilities for legal drug dependence in Norway is not readily available. MATERIAL AND METHOD: In 2001 a questionnaire on the treatment of legal drug dependence was mailed to 254 psychiatric and substance abuse inpatient and outpatient clinics. RESULTS: Of the 189 respondents, 25 psychiatric and 37 substance abuse clinics had treated patients with legal drug dependence in 1999-2000. Several clinics had insufficient registration systems. 34 out of 39 outpatient and 14 out of 35 inpatient clinics used gradual, as opposed to immediate, discontinuation of drug use. Abstention from all addictive drugs was a more common treatment goal for the substance abuse clinics than for the psychiatric clinics. Use of other drugs in the treatment was inconsistent between the different clinics. Half of the clinics claimed to base their treatment on scientific evidence. Only nine of 60 clinics had made systematic evaluations of treatment efficiency. INTERPRETATION: Institutional treatment for legal drug dependence in Norway in 1999-2000 was not well organised, and treatment ideologies and goals were diverse. We recommend one specialised clinic in this field in each of the five regional health administrations.

Artikkelen kan leses i fullteks hos Tidsskriftet.no  
 
Sammendrag i Tidsskrift for Den norske legeforening:
Bakgrunn. Det finnes få oversikter i Norge over behandlingstilbud for medikamentavhengige, og det eksisterer ulike retningslinjer for behandling av denne pasientgruppen.
Materiale og metode. Sommeren 2001 ble man ved 254 tiltak bedt om å svare på et spørreskjema om behandlingstilbud for personer med medikamentavhengighet.
Resultater. Av 189 institusjoner det kom svar fra, var det 25 psykiatriske tiltak og 37 rusmiddeltiltak der man behandlet medikamentavhengighet i 1999 - 2000. Ved mange tiltak var registreringssystemene mangelfulle. Nedtrappingsregimer ble benyttet fremfor bråseponering ved 34 av 39 poliklinikker og ved 14 av 35 heldøgnstiltak. Man gikk oftere inn for nullforbruk av vanedannende medikamenter ved rusmiddeltiltak enn ved psykiatriske tiltak. Bruken av andre medikamenter i behandlingen varierte. Halvparten av tiltakene angav dokumentasjon i faglitteratur som viktigste begrunnelse for den behandling som var valgt. Evaluering av behandlingen var kun foretatt ved ni av 60 tiltak.
Fortolkning. Behandlingstilbudene for medikamentavhengige i 1999 - 2000 var lite enhetlige og valgt med ulike begrunnelser. Det anbefales at det blir opprettet minst én spesialenhet for medikamentavhengige i hvert regionale helseforetak.