LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

2002

Foreldres erfaringer med liv-død-beslutninger hos premature barn / Parents´ experiences with life-and-death decisions concerning their premature infants

13. september 2002
Brinchmann BS, Førde R / Forde R, Nortvedt P. Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122(21):2098-101.

Treng vi profesjonsetikk når vi har jus? / Do we need professional ethics when we have law?

13. september 2002
Førde R / Forde R. Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 1874-9.

Kvinner i norsk medisin - mot full integrering? En studie av kjønnsdifferensieringen i legers spesialitetsvalg

13. september 2002
Gjerberg E. Doktoravhandling Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet/Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo, 2002

Use of the Internet among dermatologists in the United Kingdom, Sweden and Norway

13. september 2002
Gjersvik PJ, Nylenna M, Aasland OG. Dermatology Online Journal 8(2): 1.

Behandlingstilbud for medikamentavhengige / Treatment offered to drug addicts

13. september 2002
Nordlie E, Vøyvik T /Voyvik T, Aasland OG. Tidsskr Nor Lægeforen 2002;122:2455-7.

Physicians in illness and health. An epidemiological study on health- and illness behaviour among 19th and 20th century Norwegian physicians

13. september 2002
Rosvold EO. Oslo: Faculty of Medicine, University of Oslo, 2002.

Når noe har gått galt - hvilke feil gjøres da?

13. september 2002
Førde R / Forde R. Originalartikkel i: Medicinsk årbog 2002. København: Munksgaard, 2001: 11-6.

Gender similarities in doctors´ preferences--and gender differences in final specialisation

13. september 2002
Gjerberg E. Soc Sci Med. 2002 Feb;54(4):591-605.

Recruitment to and motivation for nursing education and the nursing prefession

13. september 2002
Rognstad M-K. Journal of Nursing Education 2002; 41 (7): 321-5.

Side 1 av 3