Den nye legerollen - kvalitet, åpenhet og tillit / The new physician´s role - quality, openness and confidence

Light DW, Aasland OG. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 1870-3.

Article in Norwegian. Abstract not available on Pubmed.

Related article in English (full text) from Tidsskrift for Den norske legeforening (13/2003): Towards a new professionalism in medicine: Quality, value and trust

Contact us for more information.

Denne kronikken ble publisert i seksjonen "Profesjon og samfunn", Tidsskrift for Den norske legeforening. Les hele artikkelen her.

Inngangsingress:
Legeforeningens forskningsinstitutt arrangerte i november 2001 et seminar der den amerikanske sosiologen Donald Light var invitert til å snakke om «den nye legerollen». Light har skrevet mye om leger, og utmerker seg blant annet ved å være atskillig mer konstruktiv i sin kritikk enn mange av sine amerikanske kolleger. Flere av hans artikler inneholder nyttig informasjon for leger som ønsker å vite mer om hva som egentlig foregår i samfunnet rundt dem og hvorfor. Dessuten har Light betydelig internasjonal erfaring. Han har bl.a. vært brukt som rådgiver i forbindelse med helsetjenestereformer i Tyskland, England og Nederland, foruten i sitt hjemland USA.