2003

13. september 2003

Klinisk etikkomité ved sykehus - et nyttig forum eller fremmed fugl? / Hospital clinical ethics committee - a useful forum or a foreign bird?

Førde R / Forde R, Thorleifsson E. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 2603-5.
13. september 2003

Euthanasia and physician-assisted suicide: a view from an EAPC Ethics Task Force

Materstvedt LJ, Clark D, Ellershaw J, Førde R / Forde R, Gravgaard A-MB, Müller-Busch HC et al. Palliative Medicine 2003; 17: 97-101.
13. september 2003

Ny runde i legekårsundersøkelsen

Røvik J / Rovik J, Tyssen R. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 1927.
13. september 2003

Opplever legene at partnerne er gode støttespillere i yrkeskarrieren? / Do physicians experience spousal support in their medical career?

Østerlie W / Osterlie W, Forsmo S, Ringdal K, Schei B, Aasland OG. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 2296-9.
13. september 2003

The meaning of being in ethically difficult care situations in pediatrics as narrated by male registered nurses

Sørlie V / Sorlie V, Lindseth A, Førde R / Forde R, Norberg A. Journal of Pediatric Nursing 2003; 18: 350-7.
13. september 2003

Integrity in the care of elderly people, as narrated by female physicians

Nordam A, Sørlie V / Sorlie V, Førde R / Forde R. Nursing Ethics 2003; 10: 388-403.
13. september 2003

Intens debatt om eutanasi innen europeisk palliativ medisin / Intense debate on euthanasia within the European palliative care

Materstvedt LJ, Førde R / Forde R. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 2735-7.
13. september 2003

Den nye legerollen - kvalitet, åpenhet og tillit / The new physician´s role - quality, openness and confidence

Light DW, Aasland OG. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 1870-3.
13. september 2003

Striden om nevrosene. Psykiatriens møte med psykoanalysen

Haave P. I: Benum E, Haave P, Ibsen H, Schiøtz A, Schrumpf E, red. Den mangfoldige velferden. Festskrift til Anne-Lise Seip. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS, 2003: 193-212.

Side 1 av 2