Intens debatt om eutanasi innen europeisk palliativ medisin / Intense debate on euthanasia within the European palliative care

Materstvedt LJ, Førde R / Forde R. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 2735-7.

Article in Norwegian

Comment - Abstract not available on Pubmed.

Contact us for more information.

Kronikk i Tidsskrift for Den norske legeforening, kan leses i fulltekst her.

 

Inngangsingress:
Eutanasispørsmålet har lenge vært preget av skyttergravskrig, gjensidig mistenkeliggjøring og hårsårhet. En arbeidsgruppe nedsatt av European Association for Palliative Care har nylig levert et dokument, der begreper defineres og ulike sider ved det kontroversielle temaet eutanasi blir drøftet på en balansert måte. Dokumentet har møtt både kritikk og støtte fra alle miljøer som er engasjert i eutanasidebatten. Forfatterne håper det vil bidra til å rydde veien for en saklig debatt og dialog om temaet.