Klinisk etikkomité ved sykehus - et nyttig forum eller fremmed fugl? / Hospital clinical ethics committee - a useful forum or a foreign bird?

Førde R / Forde R, Thorleifsson E. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 2603-5.

Article in Norwegian.

Comment - abstract not avaliable on Pubmed.

Contact us for more information.

Kronikk i Tidsskrift for Den norske legeforening, kan leses i fulltekst her. 

Inngangsinngress:
Kliniske etikkomiteer ble opprettet ved tre norske sykehus i 1994. I 2000 vedtok Stortinget at dette arbeidet skulle utvides til å gjelde alle sentral- og regionsykehus. Komiteene skal ikke avgjøre vanskelige etiske dilemmaer, men sørge for en bred og åpen drøfting, enten før en sak avgjøres eller i etterkant. Noen steder har det vært vanskelig å motivere legene til å sitte i komiteene, og gjennomgående har få saker blitt brakt inn til komiteene av klinikerne på sykehuset. Men de fleste klinikere som har brukt komiteene, har opplevd dette som meningsfylt.