Leger i par / Dual-doctor marriages

Gjerberg E. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 2300-3.

Article in Norwegian.
Abstract on Pubmed:

BACKGROUND: Dual-doctor marriages are increasingly frequent. The question raised here is whether being married to a fellow physician has a different impact on a doctor´s career and family life than having a spouse in a different profession. MATERIAL AND METHODS: In 1996 a questionnaire was mailed to physicians who received their authorisation to practise medicine in Norway in the years 1980 through 1983 period; 1142 responded (67 %). They supplied data on their current employment status and data on employment history and marital background. Multivariate analysis was used in order to explore how the educational background of spouses affects a medical career. RESULTS: Female physicians who marry a physician marry and have families at a younger age than other female physicians. Moreover, they more often enter specialties; in some specialities they also qualify earlier than those who marry non-physicians. The same did not hold for male physicians. However, male physicians in dual-doctor marriages more frequently worked part time and they far less frequently had spouses working part time than other male doctors. INTERPRETATION: The results suggest that dual-doctor couples to a higher extent share in giving care to their families, have more interests in common and are more supportive of each other´s needs. Female physicians seem to benefit particularly.
 
Artikkelen i Tidsskrift for Den norske legeforening kan leses i fulltekst her.

Sammendrag:
Bakgrunn. Stadig flere leger har en ektefelle/samboer som også er lege. Hvilken betydning har det for familieliv og yrkeskarriere å ha en partner med samme yrkesbakgrunn, sammenliknet med det å ha en partner med annen yrkesbakgrunn?
Materiale og metode. Et spørreskjema ble i 1996 sendt til leger autorisert i 1980 - 83. 1 142 leger svarte (67 %). Skjemaet omfattet spørsmål om aktuell arbeidssituasjon, familie- og yrkeshistorie. Effekten av ektefelles yrkesbakgrunn på spesialiseringsgrad, valg av fagfelt og spesialiseringstid ble analysert med multivariate metoder.
Resultater. Kvinner i legepar gifter seg tidligere og får barn tidligere enn kvinnelige kolleger som har en partner med annen yrkesbakgrunn. De spesialiserer seg oftere, og innen noen fagområder bruker de kortere tid på å fullføre spesialiteten enn andre kvinnelige leger. Blant menn finner man ikke slike forskjeller. Mannlige leger som er gift/samboende med en annen lege jobber oftere deltid enn andre menn, men har langt sjeldnere en partner som jobber deltid.
Fortolkning. Resultatene tolkes i lys av at det synes å være en mer lik arbeidsdeling på hjemmefronten og større innslag av felles interesser og sosial støtte blant legepar enn andre, noe som spesielt ser ut til å være en fordel for kvinnelige leger.

Artikkelen er basert på forfatterens prøveforelesning for graden dr.polit. ved Institutt for sosiologi, Universitetet i Oslo, september 2002.