Opplever legene at partnerne er gode støttespillere i yrkeskarrieren? / Do physicians experience spousal support in their medical career?

Østerlie W / Osterlie W, Forsmo S, Ringdal K, Schei B, Aasland OG. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 2296-9.

Article in Norwegian. Abstract on Pubmed:

BACKGROUND: The professional life of physicians is characterised by long working days and pressure for efficiency. Family life represents an arena for developing other aspects of life. It is not well known to what extent physicians´ spouses are supportive of the physician´s total situation, or how gender, age, family or professional aspects influence this perception. MATERIAL AND METHODS: In a nation-wide survey of the medical profession, 1594 male and 512 female physicians answered 12 attitude statements relating to work and family life. The responses were grouped by factor analysis into three dimensions: emotional support, instrumental support, and conflict. The statistical analysis for associations between social support and age, family and professional factors was performed separately for men and women in multivariate models. RESULTS: Physicians were generally satisfied with the support given by their spouses. Female physicians reported more emotional support; male physicians perceived or reported more practical support as well as more conflict. The experience of conflict was most pronounced among physicians aged 35-44 and among those reporting long working hours. The strongest positive association between social support and spouse´s profession was found for spouses who were physicians themselves. INTERPRETATION: Experienced spousal support among Norwegian physicians is influenced by gender and various aspects of work and family life. Physicians with same-profession spouses expressed the greatest satisfaction with the support they received.
 
Artikkelen fra Tidsskrift for Den norske legeforening er basert på hovedfagsoppgave i sosiologi ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 2001. Artikkelen kan leses i fulltekst her

Sammendrag:
Bakgrunn. Legeyrket kjennetegnes av lange arbeidsdager og høye krav til effektivitet. Familien representerer en ressurs og gir mulighet til å utfolde andre sider ved en selv. Hvordan legen opplever partneren som en støttespiller og i hvor stor grad faktorer som kjønn, alder, familie- og yrkesforhold preger denne opplevelsen, er mindre kjent.
Materiale og metode. Totalt 1 594 mannlige og 512 kvinnelige leger svarte på Legekårsundersøkelsens 12 holdningsutsagn om jobb og samliv. Utsagnene ble gruppert i tre dimensjoner etter faktoranalyse: emosjonell og instrumentell støtte og konflikt. Analysene av sammenheng mellom støttedimensjonene og alder og familie- og yrkesrelaterte faktorer ble utført atskilt for kvinner og menn i multivariate statistiske modeller.
Resultater. Totalt sett var legene godt fornøyd med partnerstøtten. Kvinnelige leger rapporterte mer emosjonell støtte, mannlige mer instrumentell støtte og også mest konflikt. Konflikt var mest fremtredende blant leger i alderen 35 - 44 år og for dem som rapporterte mange arbeidstimer. Det var en sterk positiv sammenheng mellom partners yrke og støtte i de tilfellene der partneren selv var lege. Fortolkning. Norske legers opplevelse av sosial støtte i samlivet påvirkes av kjønn, alder og ulike forhold knyttet til arbeid og familie. Ordspråket «like barn leker best» passer godt, siden de legene som hadde legepartner var mest fornøyde.