LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

2004

Alkoholpolitisk brønnpissing / Rubbish talk about alcohol politics

Aasland OG. Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 3180.
13. september 2004

Article in Norwegian.

Editorial - abstact not available on Pubmed.

Lederartikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening, kan leses i fulltekst her. 

Inngangsingress:
En av våre viktigere alkoholkilder ble forurenset med metanol. Hva kan vi lære av dette «eksperimentet»?