Har Oslo96-reformen ført til endringer i studenttilfredshet og studieadferd? / Has the Oslo96 reform brought changes in student satisfaction and study behaviour?

Wiers-Jenssen J, Aasland OG. Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 2100-3.

Article in Norwegian.

Abstract on Pubmed:

BACKGROUND: In 1996 the medical school of the University of Oslo introduced a new pedagogical model. The new scheme was more interactive, and partly based on a problem-based learning approach. METHOD: We used a questionnaire survey which is part of a broader study of how Norwegian professional education prepares for work. A class of medical students studying under the new scheme is compared to a class studying under the old model, as well as a class from another Norwegian medical school, that of the University of Bergen. Median values on seven-point scales are used in the comparison, as well as factor analysis with variance analysis of the factor scores. RESULTS: The overall response rate was 76%. Students studying under the new Oslo approach were more satisfied and reported more active learning strategies. They were less curriculum-oriented and used the library more often. INTERPRETATION: Some of the goals of the Oslo reform seem to have been reached. It remains to be seen whether this effect will last.
 
Artikkelen kan leses i fulltekst her.

Sammendrag:
Bakgrunn. Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo innførte i 1996 en studiemodell, Oslo96, som blant annet innebar tilrettelegging for mer aktive læringsformer og bruk av problembasert læring (PBL) for medisinstudenter. Artikkelen sammenlikner et avgangskull studenter som har gjennomgått studiet etter denne modellen, med et avgangskull som har gjennomgått gammel studieordning på Universitetet i Oslo, og et avgangskull som har gjennomgått studiet ved Universitetet i Bergen.
Metode. Undersøkelsen er en del av en større nasjonal spørreskjemabasert undersøkelse om hvordan forskjellige profesjonsstudier forbereder for senere yrkesliv. Data fra tre kull medisinstudenter ved universitetene i Oslo og Bergen er benyttet. Gruppeforskjeller i medianverdier på en rekke enkeltspørsmål med svaralternativer på en sju punkts skala rapporteres samt resultat av en faktoranalyse der faktorskårenes gruppeforskjeller beregnes.
Resultater. Total svarprosent var 76. Studentene som hadde studert etter Oslo96-modellen var mer fornøyde med studiet enn de som hadde studert etter gammel ordning i Oslo og i Bergen. Oslo96-studentene oppgav også å ha mer aktive læringsstrategier, blant annet ved å være mindre pensumstyrte og ved hyppigere bruk av bibliotek.
Fortolkning. Ved studieslutt kan det se ut som om noen av målene med Oslo96 er oppnådd. Det gjenstår fremdeles å se om denne effekten er varig.