Legers holdninger og praksis i forhold til legemiddelindustrien / Physicians and drug industry: attitudes and practice

Aasland OG, Førde R / Forde R. Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 2603-6.

Article in Norwegian.

Abstract on Pubmed:

BACKGROUND: There is a need for more knowledge on how doctors assess the relationship between the pharmaceutical industry and the medical profession. METHOD: Postal questionnaires survey in 2002 among a representative sample of 1606 Norwegian doctors. The response rate was 73%. RESULTS:70% of the respondents indicated that continued medical education would suffer without participation from the pharmaceutical industry, and 40 % that the industry was important for their own updating of skills. 52% agreed that doctors were influenced by the pharmaceutical industry, but 40% claimed that this was not the case for them personally. Specialists in internal medicine, surgery and family medicine were more likely to travel abroad sponsored by the pharmaceutical industry, whereas specialists in family medicine and internal medicine more often attended industry-sponsored meetings in Norway. Psychiatrists were more likely to see the relationship between doctors and industry as too regulated. Young doctors were more sceptical towards the pharmaceutical industry than their older colleagues. INTERPRETATION: Norwegian doctors find that the pharmaceutical industry is important to their own professional development and this may complicate attempts to regulate this relationship. It is, moreover, a problem that doctors probably underestimate the influence of the industry.
 
Artikkelen kan leses i fulltekst i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Sammendrag:
Bakgrunn. Forholdet mellom leger og legemiddelindustrien har fått mye oppmerksomhet, men lite er kjent om legers syn på forholdet mellom dem selv og industrien.
Materiale og metode. Vi sendte ut et spørreskjema til et representativt utvalg på 1 606 norske leger i 2002 med spørsmål om hvordan de ser på forholdet mellom leger og legemiddelindustrien.
Resultater. 73 % av legene besvarte spørreskjemaet. 70 % av legene mente at uten bidrag fra legemiddelindustrien ville legers videre- og etterutdanning bli dårligere, og 40 % mente at industrien er viktig for egen faglig oppdatering. 52 % var enig i at leger lar seg påvirke av markedsføring, samtidig som 40 % mente at de selv ikke blir påvirket av reklame. Indremedisinere, kirurger og allmennmedisinere er oftest med på industrifinansierte reiser, og allmennmedisinere og indremedisinere deltar oftest i arrangementer sponset av industrien. Mange psykiatere mente at det er for mye unødig kontroll av forholdet mellom leger og legemiddelindustrien. Yngre leger er mer skeptiske til industrien enn eldre.
Fortolkning. Norske leger ser på legemiddelindustriens bidrag til den faglige utviklingen som viktig. Dette kan vanskeliggjøre forsøk på å rydde opp i forholdet mellom leger og industrien. Det er også et problem at leger sannsynligvis undervurderer den påvirkningen de selv er utsatt for fra industrien.