LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

2004

Medisinske verdivalg må baseres på en prinsipiell debatt

Bakke HK, Førde R / Forde R. Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 1151.
13. september 2004

Article in Norwegian.
Abstract is not availiable in PubMed. Contact us for more information.
 
Kommentarartikkelen ble publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening, seksjonen "Aktuelt i foreningen", og kan leses i fulltekst her.

Ingress: Legeforeningen deltar i debatten om preimplantasjonsdiagnostikk og har hatt flere møter med de politiske partier. For at debatten skal bli meningsfull, må kompleksiteten i spørsmålene bli tydelig. Forenklinger reduserer verdien av en slik debatt. Her har også mediene et ansvar.