LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

2004

Profesjonsetikk og prioritering er ikkje eld og vatn / Professional ethics and prioritization are not fire and water

Førde R / Forde R. Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 958-9.
13. september 2004

Article in Norwegian.

Comment - abstract not available on Pubmed.

Contact us for more information.

Kronikk i Tidsskrift for Den norske legeforening.

 
Ingress:
Den moderne legen må meistre balansen mellom omsynet til einskildpasienten og omsynet til bruken av samfunnet sine ressursar. I tillegg pregar økonomistyring i aukande grad faglege forhold. Dette er ei utvikling som bekymrar. Effektivitet og ventetider er to viktige mål på kvalitet i helsetenestene. Men viktigare er det at dei pasientane med størst behov får behandling med nytte. For å sikre at helsetenester blir gitt til dei pasientane som treng det mest, må legar engasjere seg meir aktivt i prioriteringsarbeidet. Prioritering må tuftast på faglege kriterium.