Rådet for legeetikk 1985-2001 / The Council for Medical Ethics 1985-2001

Førde R / Forde R, Hodne Å. Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 936-8.

Article in Norwegian.

Abstract on Pubmed:

BACKGROUND: The Council for Medical Ethics of the Norwegian Medical Association was founded in 1961. The council, made up of five physicians, is elected by the Representative Body of the Association for four years. MATERIAL AND METHODS: This article presents the work of the council from 1985 to 2001. We examined all written reports; all cases were coded in the same manner as in a previous evaluation. RESULTS: The types of complaints and the council´s response to them were not different from the pre-1985 period. 300 complaints of violations of physicians´ code of ethics were reviewed, 60% of them brought before the council by physicians or by branches of the medical association. Issues related to medical certificates, confidentiality and advertisements were the most frequent. Eight physicians were expelled from the Association, all of them general practitioners, psychiatrists or gynaecologists. Financial or sexual exploitation were the most prevalent causes of expulsion.
 
Artikkelen kan leses i fulltekst her.

Sammendrag:
Bakgrunn. Rådet for legeetikk har eksistert siden 1961. I denne artikkelen presenteres rådets arbeid i tidsrommet 1985 - 2001.
Materiale og metode. Protokoller fra rådets arbeid ble gjennomgått retrospektivt og kodet i et skjema som ble brukt i en tilsvarende evaluering i 1985.
Resultat. Rådets arbeid har vært nokså uendret helt fra 1961 med hensyn til typer klager. Av 477 saker etter 1985 gjaldt 37 % prinsipielle legeetiske spørsmål brakt inn for rådet, mens 63 % var klagesaker. 60 % av klagene kom fra leger selv eller organer innen Legeforeningen. Legeerklæringer, brudd på taushetsplikt og annonser var blant de hyppigste årsaker til klage. Om lag to tredeler av klagerne fikk helt eller delvis medhold. Åtte leger ble ekskludert fra Legeforeningen for brudd på de etiske reglene, alle innen spesialitetene allmennmedisin, psykiatri og gynekologi. Økonomisk og seksuell utnytting var de vanligste årsakene til eksklusjon.
Fortolkning. Klagesaksarbeidet, type klager og avgjørelser av klagene har vært svært stabil siden rådet ble opprettet, men rådets utadrettede virksomhet har økt. Selv med økt vekt på jus og behandling av faglige overtramp hos tilsynsmyndighetene er det profesjonsetiske arbeidet fortsatt viktig.