LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

2004

Vanskelige beslutninger ved barns død / Difficult decisions related to death of children

Førde R / Forde R, Vandvik IH. Tidsskr Nor Lægeforen nr 19, 2004; 124: 2471.
13. september 2004

Article in Norwegian.

Editorial - abstract not available on Pubmed.

Contact us for more information.
 
Lederartikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening kan leses i fulltekst her.

Inngangsingress: Når er det etisk akseptabelt å avslutte behandlingen av kritisk syke småbarn? Hva er grensene for foreldres medbestemmelse?