Arbeidsbelastning blant kvinnelige og mannlige fastleger / Differences in workload for male and female physicians

Grytten J, Skau I, Aasland OG. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 13-14:1850-2.

Article in Norwegian.

Abstract on Pubmed:

BACKGROUND: In this article we describe differences in workload for male and female physicians according to the gender of their patients. MATERIAL AND METHODS: Data from the National Insurance Service for the autumn of 2001 (1637 general practitioners) and from a comprehensive questionnaire survey among general practitioners in the autumn of 2002 (2306). RESULTS: 62 % of the patients of female physicians are women, compared to 47 % of the patients of male physicians. Female physicians have a mean of 200 fewer patients on their lists than have their male colleagues. Female physicians also have a high proportion of women on their list irrespective of the length of their list. Of those with a long patient list (>1800 patients), almost 50 % of the female physicians wanted a shorter list, compared to only 26 % of their male colleagues. INTERPRETATION: The total workload in terms of length of patient list and gender distribution of patients on the list is not necessarily different for male and female physicians. Female physicians may have chosen to have a shorter patient list in order to compensate for the fact that their patients on average have more consultations and receive more services. On the other hand, male physicians may allow themselves to have a longer patient list because they have patients who on average require less treatment.

Les artikkelen i Tidsskrift for Den norske legeforening her.

Sammendrag:
Bakgrunn. I artikkelen beskrives forskjeller i mannlige og kvinnelige legers arbeidsbelastning ut fra pasientsammensetning på listene og ut fra pasientenes kjønn.
Materiale og metode. Data er hentet fra trygdeetatens legeregningskontroll fra høsten 2001 (1 637 allmennleger) og fra en omfattende spørreundersøkelse blant fastleger høsten 2002 (2 306 allmennleger).
Resultater. Hos kvinnelige leger er 62 % av pasientene kvinner, mens tilsvarende andel hos de mannlige legene er 47 %. Kvinnelige leger har i gjennomsnitt om lag 200 færre listepasienter enn sine mannlige kolleger. Kvinnelige leger har også en høy andel kvinnelige pasienter, uavhengig av listelengden. Nesten 50 % av de kvinnelige legene med lister over 1 800 pasienter ønsker å redusere listelengden, mens bare 26 % av de mannlige legene ønsker en slik reduksjon.
Fortolkning. Den totale arbeidsbelastningen som utgjøres av listelengden og pasientsammensetningen på listen, trenger ikke være vesentlig forskjellig for mannlige og kvinnelige fastleger. Kvinnelige leger kan velge å ha kortere liste for å kompensere for at kvinnelige pasienter har litt flere legebesøk og mottar litt flere tjenester enn mannlige pasienter. Mannlige leger på sin side kan tillate seg å ha en litt lengre liste fordi de i gjennomsnitt har litt færre kvinnelige listepasienter.