2005

13. september 2005

Egenandeler og prioritering i norsk helsetjeneste / Deductibles and priority setting in Norwegian Health Care

Bringedal B. Tidsskrift for Velferdsforskning 2005; nr. 2: 100-10. / Norwegian Journal of Welfare Research 2005; 8 (2): 100-10.
13. september 2005

Helsebudsjettet bør begrenses

Bringedal B, Førde R / Forde R. Aftenposten (morgenutgave) 10.9. 2005.
13. september 2005

Bruk av pasienter i undervisningen

Førde R / Forde R. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 3326-7.
13. september 2005

Helsinkideklarasjonen - forskningsetikken si grunnlov

Førde R / Forde R. Overlegen 2005; nr. 2: 19-20.
13. september 2005

Norske legers medisinske behandling av egen familie

Gjengedal S, Rosvold E. Michael 2005;2:299-310.
13. september 2005

Clinical ethics, information, and communication: review of 31 cases from a clinical ethics comittee

Førde R / Forde R, Vandvik IH. J Med Ethics 2005; 31: 73-7.
13. september 2005

Arbeidsbelastning blant kvinnelige og mannlige fastleger / Differences in workload for male and female physicians

Grytten J, Skau I, Aasland OG. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 13-14:1850-2.
13. september 2005

Fastlegereformen og folketrygdens utgifter til allmennlegetjenesten / The list patient scheme and the growth insurance expenditure in general practice

Grytten J, Skau I, Sørensen R / Sorensen R. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 2812-4.
13. september 2005

Identification with the role of doctor at the end of medical school: a nationwide longitudianal study

Gude T, Vaglum P, Tyssen R, Ekeberg Ø, Hem E, Røvik JO, Finset K, Grønvold NT. Medical Education 2005; 39: 66-74.

Side 1 av 3