Bruk av pasienter i undervisningen

Førde R / Forde R. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 3326-7.

Article in Norwegian. Abstract not available on Pubmed.
Contact us for more information.

Artikkelen i Tidsskrift for Den norske legeforening er publisert under vignetten "Rådet for legeetikk", seksjonen Aktuelt i foreningen.

Inngangsingress:
Rådet for legeetikk har nylig på nytt diskutert de etiske aspektene knyttet til pasienters medvirkning i undervisning.