Får eldreomsorgen nok ressurser? / Enough resources to the care of the elderly?

Førde R / Forde R, Pedersen R, Nortvedt P, Aasland OG. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126:1913-6.

Article in Norwegian.

Abstract on Pubmed:

BACKGROUND: The increasing numbers of elderly in need of basic medical and nursing care challenges prioritization and quality assurance within the Norwegian health care system. MATERIAL AND METHODS: A questionnaire on health care to patients aged 75 years or older was sent to 2103 doctors and nurses employed in hospitals and primary community care. RESULTS: 67% returned the questionnaire. 92% of the nurses and 79% of the doctors stated that lack of resources related to all levels of medical and nursing care for ill elderly patients cause personal strain. Personnel shortage, lack of time and lack of money were the three most frequently mentioned causes of unsatisfactory coverage of basic needs. 29% said they experience reduced quality of medical treatment weekly or daily, while 25% stated that they meet reduced quality of diagnostics just as frequently. Even more often, the respondents experienced unsatisfactory coverage of hygiene and nutrition, but social needs and exercise were the most neglected areas. Nurses and doctors employed in nursing care institutions most frequently expressed that lack of resources have serious consequences for patients aged 75 years or older. INTERPRETATION:Basic medical care for elderly ill patients is not sufficient with respect to diagnostics and medical treatment. In particular, nursing care and meeting the individuals´ psychosocial needs are not prioritised highly enough. Both doctors and nurses frequently describe shortage of time as a problem. Poorly organized medical care, including lack of coordination, seems to be a continuous problem in health care for the elderly.

Artikkelen i Tidsskrift for Den norske legeforening kan leses i fulltekst her.

Sammendrag:
Bakgrunn. Antallet behandlings- og omsorgstrengende gamle syke øker, noe som innebærer store utfordringer for prioriteringer og kvalitet i fremtidens norske helsevesen.
Materiale og metode. Spørreskjema som omhandlet helsehjelp til syke over 75 år, ble sendt ut til 2 103 leger og sykepleiere innenfor spesialist- og kommunehelsetjenesten. Etter purring ble svarprosenten 67.
Resultater. 92 % av sykepleierne og 79 % av legene svarte at ressursmangel og nedprioriteringer medfører betydelige belastninger for de ansatte. For lite personell i forhold til pleietyngde, mangel på tid og for trange budsjettrammer var de tre hyppigste formene for ressursmangel. 29 % oppga at de støtte på redusert kvalitet på behandling ukentlig eller daglig, mens 25 % svarte at de ukentlig eller daglig møtte redusert kvalitet på utredning og diagnostikk til syke gamle. Ressursmangel førte oftere til dårlig hygiene og ernæring, og hyppigst til utsettelse og venting for pasienten, utilfredsstillende dekning av behov for sosial kontakt og fysisk aktivitet. Sykepleiere og sykehjemsleger oppga oftest at ressursmangel hadde alvorlige følger for helsehjelp til syke eldre.
Fortolkning. Medisinske kjerneområder som diagnostikk og vitale behandlingsbehov synes ikke å være tilstrekkelig dekket i helsetjenester til eldre. Særlig synes pleie- og omsorgsbehov og psykososiale behov å være nedprioritert. Tid synes å være et av de største knapphetsgoder, slik det beskrives av leger og sykepleiere. Mangelfull koordinering og organisering av helsehjelp til eldre synes også å være et gjennomgående problem.