Gir økt produksjon mer helse? / Does increased productivity result in more health?

Bringedal B. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 1076-7.

Article in Norwegian.

Comment - abstract not avaliable on Pubmed.

Contact us for more information.

Kommentartikkel/kronikk i Tidsskrift for Den norske legeforening, publisert i seksjonen "Perspektiv og debatt", kan leses i fulltekst her.

Ingress/sammendrag:
Effektiv utnyttelse av ressursene, det er tidens melodi i helsepolitikken. Styringsreformer er innført, med ønske om at de skal bidra til å få mer ut av det raskt voksende helsebudsjettet. En stadig tydeligere kritisk røst mot disse reformene er at de i for stor grad er preget av markedstenkning, og at dette ikke er godt for innholdet i helsetjenesten.