Legerollen - fra pidestall til skammel / Physician´s role - from pedestal to foot-stoolAasland OG. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126:61-2.

Article in Norwegian.

Comment - abstract not available on Pubmed.

Contact us for more information.

Kronikken i Tidsskrift for Den norske legeforening kan leses i fulltekst her.

Inngangsingress:
Pidestallen er borte, men den må snarest erstattes med en skammel. Leger må fortsatt kunne mer og ha en høyere etisk standard enn folk flest.