Har Oslo96-reformen hatt betydning for legers oppdatering og ferdighetsnivå? / The medical education in Oslo - consequences of the reform in 1996

Aasland OG, Wiers-Jenssen J. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 2100-4.

Article in Norwegian.

Abstract on Pubmed:
BACKGROUND: The reformation of the University of Oslo´s (UiO) medical education in 1996 consisted of integrating the topics more than previously. The old model had a clear division between pre-clinical and clinical subjects. MATERIAL AND METHOD: The last class (of 2001) with the old curriculum (155 of 266) and the second class (of 2003) with the new curriculum (81 of 131) at UiO, and the class of 2003 from the University of Bergen medical school (78 of 114) responded to mailed questionnaires sent to them 2-3 years after graduation. The control group from Bergen was chosen because this medical school has the most traditional curriculum of the four medical schools in Norway. Possible differences between these groups were examined in three areas: how they update themselves professionally, how they perceive their own clinical skills, and how they perceive their own ability to communicate with patients (clinical communication). RESULTS: Median time spent on professional update was 2.5 hours per week for the "traditional" Oslo students, 3.5 hours for the Oslo96 students and 4 hours for the Bergen students. The traditional Oslo students spent slightly less time on updating themselves via the internet. The proportion of respondents who reported to remain professionally updated without problems was 46 % for the Oslo96-doctors and 57% for the traditional Oslo doctors. This is significantly lower than the 70 % reported by all active Norwegian doctors, not controlled for age. With regard to clinical skills, there were almost negligible differences, but female doctors from Bergen scored significantly lower. Perceived clinical communication was good in all three groups. INTERPRETATION: There are few differences between young doctors in the three examined groups with regard to professional update habits, clinical skills and clinical communication skills. It is not possible to find a special Oslo96 effect from the measured variables.
 
Artikkelen i Tidsskrift for Den norske legeforening kan leses i fulltekst her.

Sammendrag:
Bakgrunn. Universitetet i Oslo innførte i 1996 en ny studiemodell ved sin medisinutdanning. Den gamle studiemodellen, med nokså skarpt skille mellom preklinisk og klinisk fase, ble erstattet av en fagintegrert studiemodell, kalt Oslo96.
Materiale og metode. Siste årskull som fullførte gammel studieordning i 2001 (155 av 266), andre årskull som fullførte Oslo96 i 2003 (81 av 131), og et årskull uteksaminert fra Universitetet i Bergen i 2003 (78 av 114) besvarte et spørreskjema distribuert som ledd i en større undersøkelse om profesjonsutdanning. Legene fra Bergen ble valgt som kontrollgruppe pga. det tradisjonelle studieopplegget der.
Resultater. Median tid for faglig oppdatering var 2,5 timer per uke for dem som hadde studert etter gammel ordning i Oslo, mot 3,5 timer for dem som hadde fulgt Oslo96 og 4 timer for dem som hadde studert i Bergen. De som hadde fulgt gammel studieordning i Oslo, brukte noe mindre tid på Internett. Andelen respondenter som mente at de ikke hadde problemer med å holde seg faglig oppdatert, varierte mellom 46 % (Oslo96-legene) og 57 % (de andre legene fra Oslo), en betydelig lavere andel enn blant alle yrkesaktive leger i Norge (70 % i 2006). Også for kliniske ferdigheter var det ubetydelige forskjeller, men kvinnelige leger utdannet i Bergen hadde lavere ferdighetsskår. Pasientkommunikasjonen ble opplevd som gjennomgående god i alle gruppene.
Fortolkning. Det er få og ubetydelige forskjeller mellom unge leger i de tre undersøkte gruppene med hensyn til oppdateringsvaner, kliniske ferdigheter og pasientkommunikasjon. Det var ikke mulig å spore noen egen Oslo96-effekt.