Mangelfull oversikt over etiske retningslinjer / Insufficient view of ethical guidelines

Førde IS / Forde IS, Berner M, Pedersen R, Førde R / Forde R. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 1394-6.

Article in Norwegian.

Comment - abstract not available on Pubmed

Contact us for more information.

Kronikk i Tidsskrift for Den norske legeforening kan leses i fulltekst her.

Inngangsingress:
Mange har etterlyst etiske retningslinjer for ulike deler av klinisk praksis, men det finnes ingen oversikt over hva som finnes av slike. I 2005 sendte vi et spørreskjema til alle norske helseforetak for å kartlegge dette. Svarene indikerte mangel på oversikt og offentlighet. Det var vanligst med retningslinjer på områder som når skal man avstå fra hjerte-lunge-redning, organdonasjon, konfidensialitet, samhandling med legemiddelindustrien, obduksjon og forskningsetikk. Svarene vi fikk, kan tyde på at etiske retningslinjer i stor grad er godt bevarte hemmeligheter i helseforetakene.