Turnustjeneste er både læring og arbeid / Internship is both learning and work

Tunold O. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 2118-20.

Article in Norwegian.

Comment - abstract not available on Pubmed.

Contact us for more information.

Kronikken i Tidsskrift for Den norske legeforening kan leses i fulltekst her.

Inngangsingress:
Turnusleger og deres veiledere mener at turnustjenesten gir høy grad av læringsverdi for legen og nyttig arbeidsinnsats for arbeidsgiver. Dette viser Legeforeningens landsomfattende evaluering av turnustjenesten for leger. Mindre sykehus gir mer allsidig tjeneste og praktisk læring enn større sykehus. En todelt turnustjeneste gir mer praktisk læring innen indremedisin og kirurgi enn en tredelt med både indremedisin, kirurgi og psykiatri.